Over de FVG

De huidige wereld toont een groeiend contact tussen verschillende wereldbeschouwingen en uiteenlopende cultuurpatronen. Elk van ons wordt weleens geconfronteerd met uiteenlopende gebruiken en rituelen, eigen aan godsdiensten, religies en levensbeschouwingen. Maar nog te vaak staan we vreemd en onwetend tegenover de dagelijkse praktijk van hoe het leven door een ander cultureel en spiritueel wordt beleefd. Gebrek aan kennis geeft aanleiding tot misverstanden en geschillen. Daarin ligt vaak de basis van onverdraagzaamheid, negatieve beeldvorming, polarisering en zelfs radicalisme. Een juist inzicht in de religieuze en culturele achtergrond van de medemens draagt bij tot meer begrip, een betere verstandhouding en dus een harmonieuzere samenleving. Kennisvergaring en bijscholing zijn daarom essentieel om de interreligieuze en culturele uitdagingen van vandaag aan te gaan. 
Door haar expertise en aanbod wil de FVG tegemoetkomen aan de behoeften die in onze samenleving bestaan naar zowel existentiële als pragmatische antwoorden op tal van levensbeschouwelijke vragen.

Actieve tolerantie

Het uitgangspunt van FVG is :
kennis is de basis van wederzijds begrip.
De instelling promoot en versterkt de verstandhouding tussen de 
verschillende culturen in onze samenleving.

Het ondericht dat de FVG aanbiedt is erg ervaringsgericht. Om de praktische beleving duidelijk aan bod te laten komen, geven vele docenten les "van-binnen-uit": docenten verstrekken informatie over de verschillende godsiensten, religies en levensbeschouwingen waartoe ze zelf behoren.  
Daardoor concretiseren de docenten wat anders teveel aan abstractie blijft. 
Ook wordt daardoor een waarborg geboden voor gelijkwaardigheid en pluralisme.
Bekeringsijver is aan de FVG stellig uit den boze ! in plaats daarvan zet de pluralistische en open interculturele benadering van de FVG aan tot "actieve tolerantie" : de ander leren kennen om zo meteen de eigen waarden en leefgewoonten te herontdekken, beter te begrijpen en er reliëf aan te geven. Zoeken naar overeenkomsten leidt met andere woorden niet alleen tot een beter 'begrip' van de ander maar ook tot een herontdekking en herwaardering van de eigen cultuur- en leefgewoonten, en bevordert een houding van "actieve tolerantie".

Daarom is de FVG ook een forum voor daadwerkelijke interreligieuze en filosofische ontmoeting, een plek waar mensen uit verschillende culturen samenkomen, vanuit eenzelfde ingesteldheid en aspiratie, om elkaar te leren kennen. Bedoeling is mensen te bekwamen tot het voeren van een efficiënte interlevensbeschouwelijke dialoog.